Пазарът на ток в Европа през Q2 2019 според ЕК

Пазарът на ток в Европа през Q2 2019 според ЕК

18.10.2019

Докладът на Европейската комисия за пазара на електроенергия през второто тримесечие на 2019 г. подчертава падането на цените на едро на повечето пазари в ЕС. Според доклада, това се дължи както на по-ниските цени на енергийните суровини и увеличението на ВЕИ-електропроизводството, така и на интензивното преминаване от електропроизводство на база въглища към електропроизводство на база природен газ в ЕС, като следствие от падащите цени на природния газ и повишението на цените на емисиите. Производството на електроенергия на база въглища през второто тримесечие намалява с 16% на годишна база, а производството на електроенергия от газ нараства с 39%, измествайки въглищата и смекчавайки ефектите от много слабото водно електропроизводство  в Южна Европа. Цената на квотите за емисии нараства с 20% през второто тримесечие на 2019 година, счупвайки многогодишните максимуми по пътя си нагоре. Оттеглянето на квоти в резерва за стабилност на пазара, намаленото предлагане, произтичащо от блокираните обеми на Обединеното кралство и засиленият интерес на по-широка общност от инвеститори, повлияха развитието на цените.

Пазарите на едро в региона на Югоизточна Европа поеха различен път от останалия континент през второто тримесечие на 2019 г., като договорите за базова и върхова енергия нарастваха през целия референтен период. Промените в българската регулаторна рамка през тримесечието премахнаха таксите за износ и внос на електроенергия, което стимулира трансграничната търговия и създаде възможности за свързване на пазара със съседните страни и за увеличаване на ценовата конвергенция в региона. С друга голяма законодателна промяна беше въведено задължителното участие на по-големи възобновяеми производители на либерализирания пазар. Това на практика "доведе" 750 MW възобновяеми мощности на свободния пазар и се очаква да подобри конкуренцията и ликвидността на местната борса на електроенергия.

Целият доклад тук