Германия ще замени атома и въглищата с ВЕИ

Германия ще замени атома и въглищата с ВЕИ

09.10.2019

През 2022 година Германия ще затвори последния си атомен реактор, а през 2038 година планира да затвори всичките си въглищни електроцентрали, в резултат на действащото законодателство в страната. Това означава, че през следващите две десетилетия германската страна предстои да се лиши от мощности, които традиционно осигуряват основно базово натоварване  от порядъка на 50 %.

Компанията EuPD Research по поръчка на Асоциацията за слънчева промишленост на Германия (BSW-Solar) преди дни огласи поредното изследване за енергийния преход - „Енергийният преход в контекста на излизането от ядрената енергетика и въглищата – перспективи за пазара на електроенергия през 2040 г.“. В документа, по думите на авторите, е очертана реалистичната картина на бъдещия немски пазар на електроенергия. В него се описва как до 2040 година възобновяемите енергийни източници трябва мащабно да се разширят при спазване на всички условия в областта на екологията, икономиката и надеждното енергоснабдяване.

Авторите са изчислили, че през 2030 година Германия ще се нуждае от соларна мощност от порядъка на 162 ГВт, а през 2040 година – на 252 ГВт. В противен случай, през 2040 г. ще има дефицит на електроенергия, превишаващ 100 ТВтч, предизвикан от извеждането от експлоатация на въглищните и атомните електроцентрали. Сега установените слънчеви мощности в страната са около 50 ГВт, - тоест предложението е за увеличението им от 5 пъти до 2040 година.

Предполага се увеличение всички секторни сегменти, но най-много средните и големи фотоволтаични слънчеви електроцентрали с мощност от над 500 кВт – от настоящи 15,7 ГВт до 126,7 ГВт през 2040 г. Капацитетът на домашните покривни електроцентрали ще се увеличи от 6,6 до 35 ГВт, а на средните търговски обекти с мощност до 500 кВт – от 24 до 91 ГВт.

В изследването си EuPD Research изразява очакване за значително увеличение на потреблението на електроенергия в Германия през 2040 г. - от 530 ТВтч през 2018 година до 657 ТВтч през 2030 г. и до 880 ТВтч през 2040 година. Причината се корени в електрификацията на транспорта и развитието на технологията «Power to X» ( преобразуването на електроенергия основно в синтетичен газ, например водород).

Анализаторите обръщат също така внимание, че изменението в структурата на електроенергията изисква съществено увеличение на капацитета на системите за съхранение на енергия. През 2040 г. те ще трябва да бъда увеличени 13 пъти – от 1,9 до 59 ГВтч. При това ключова ще е ролята на системите за съхранение при потребителите. За компенсиране на сезонните колебания производството на слънчеви електроцентрали ще има нужда от големи мощности за електролиза, осигуряващо производството на газ в такива обеми, които да са достатъчни за производство на около 40 ТВтч електроенергия годишно.