Нормативна база

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Регулаторна рамка, уреждаща производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Свали

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Регулаторната рамка, уреждаща осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия.

Свали

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Комисия за енергийно и водно регулиране.
 

Свали

ПРАВИЛА за условията...

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Свали