Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали

Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали

23.07.2019

Обединеният изследователски център към Европейската комисия (JRC) е подготвил докладът Solar Photovoltaic Electricity Generation: A Lifeline for the European Coal Regions in Transition (Производство на слънчева фотоволтаична електроенергия: линията на преход за европейските региони на въглища). В 21 държави на ЕС има 248 въглищни електроцентрали, които произвеждат около една четвърт от електроенергията на Европейския съюз (692 ТВтч през 2016 г.). В границите на ЕС 14 държави са поели ангажимент за отказ от въглищата и преход към чиста енергия в рамките на инициативата Powering Past Coal. В края на 2017 г. от Европейския съюз бе създадена: Платформа за въглищните региони в епохата на трансформация (Platform for Coal Regions in Transition). Платформата е част от комплекс от мерките за енергийна трансформация в рамките на по-широкият „Пакет за чиста енергия“ (Clean Energy Package), насочен към помощ на регионите с въгледобивна промишленост за извършване на модернизация на икономиката и подготовка за структурни и технологични изменения.

Новият доклад определя възможностите за строеж на соларни централи като един от възможните пътища за трансформация на въглищните региони. Резултатите от изчисленията са показали, че подходящата свободна земя в разгледаните региони е само 3%. Там могат да се разположат 580,1 ГВт големи наземни слънчеви електроцентрали. Други  62,2 ГВт може да се изградят в откритите мини. Подходящите покривни участъци във въглищните предприятия дават възможност да се изградят 88 ГВт малки соларни системи. Като цяло пълният технически потенциал за фотоволтаична енергетика е 730,3 ГВт, от които може да се произвеждат 874,3 ТВтч годишно. Това надхвърля производството от настоящите въглищни централи.

Един от важните въпроси, свързан с енергийната трансформация е заетостта. В ЕС към настоящия момент хората, заети с добив на въглища са около 180 000, а други 60 000 работят на въглищните електроцентрали (ТЕЦ). Според изчисленията, направени от авторите на доклада, ако постепенно се затварят въглищните мини и електроцентралите едновременно с строителството на слънчеви мощности, то изграждането на 580 ГВт големи слънчеви електроцентрали в разстояние на 15 години ще позволи поддържането на 135 хил. работни места годишно. Освен това, поне още 50 хил. работни места ще са необходими за експлоатация и обслужване на тези централи.

С пълното съдържание на доклада, можете да се запознаете тук