38 млн. евро за фотоволтаична централа в Украйна

38 млн. евро за фотоволтаична централа в Украйна

19.02.2019

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) предоставят съвместно заем от по 19,1 милиона евро за финансиране на  фотоволтаична централа в Югозападна Украйна. Средствата ще бъдат отпуснати на проектантска компания Ingulets Energo 2 LLC за 57,6 MW ФЕЦ, която се очаква да генерира 65 GWh годишно.

ЕБВР отпуска средствата по програма USELF III (Програма за заемно финансиране на устойчива енергия в Украйна). До сега програмата е предоставила 100 милиона евро за потрояването на 150 MW проекти за възобновяема енергия, включващи различни технологии.

Украйна си е поставила за цел до края на следващата година 11% от брутното потребление на електроенергия да се добива от възобновяеми източници. В момента делът на ВЕИ (без да са включени големите водноелектрически централи) е само 1,5%. Секторът се доминира от контролиранат от държавата ядрена енергия, някои топлоелектрически и големи водноелектрически централи, които съставляват почти 80% от общия инсталиран капацитет на страната.

В момента страната осъществява преход от метода на преференциалните изкупни тарифи за ВЕИ електричество към конкурентни търгове за закупуване на нови мощности за производство на възобновяема енергия. През следващата година страната ще проведе първи кръг търгове за за соларни проекти с капацитет над 10 MW и ветропаркове с капацитет над 20 MW. Вторият кръг от търгове е планиран за 2021-2022 г., за проекти за ФЕЦ с 5 MW капацитет и за вятър с 10 MW. През 2023 г. ще се проведе трети кръг за по-малки мощности.