КЕВР прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия

КЕВР прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия

19.06.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Целта е да се да се постигне сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електроенергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници и на БНЕБ ЕАД. Правилата обхващат цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - "Ден напред", "В рамките на деня" и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори. Регламентирани са процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. Уточнени са и действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия. Създават се условия за нормалното функциониране на борсовия пазар и се регламентират правилата за прозрачно осъществяване на сделките и за сигурност на предоставяната информация. Регламентирани са забрани за манипулиране на пазара и за търгуване с вътрешна информация. Приетите правила влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник".

В допълнение на Правилата на сайта на БНЕБ са публикувани инструкции, които съдържат съществени актуализации в организацията на борсовата търговия на електрическа енергия.

Статия: БФА